§ 1 Museumsforeningens navn er: “Antikvarisk Selskab Ribe”. Selskabet er oprettet i 1887. Dets hjemsted er Ribe.

§ 2 Selskabets formål er, gennem størst mulig deltagelse af alle interesserede, at støtte Sydvestjyske Museer i Esbjerg Kommune, herunder i særlig grad museale, kulturhistoriske aktiviteter omkring Ribe.
Selskabet skal ved foredrag og udflugter give medlemmerne lejlighed til at uddybe deres interesse for forhistoriske og kulturhistoriske forhold. 
Selskabet skal gøre det økonomisk muligt for de lokale kulturhistoriske museer i Ribe at løse konkrete museumsopgaver.
Selskabet skal henholdsvis vælge og udpege medlemmer til Sydvestjyske Museers bestyrelse.

§ 3 Optagelse i Selskabet sker ved henvendelse til kassereren.

§ 4 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales hvert år i januar måned og gælder for kalenderåret. 
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Medlemskortet gælder som adgangstegn til Sydvestjyske Museer og til Selskabets arrangementer.

§ 5 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som hver vælges for 3 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg hvert år. Afstemningen foregår skriftligt, hvis dette ønskes.
Desuden vælges 2 suppleanter og 1 revisor for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.

§ 7 Antikvarisk Selskab Ribes bestyrelse udpeger et medlem af sin midte til Sydvestjyske Museers bestyrelse for 2 år ad gangen. Første udpegning er for 1 år. Genudpegning kan finde sted.

§ 8  Bestyrelsen for Antikvarisk Selskab Ribe udpeger i enighed med bestyrelsen for Esbjerg- og Omegns Museumsforening 2 medlemmer til Sydvestjyske Museers bestyrelse med særlig kompetence inden for forskning og formidling. Valgperiode er 2 år. Genudpegning kan finde sted.

§ 9 Generalforsamlingen har øverste myndighed i Selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes mindst 14 dage forinden enten ved annoncering i pressen eller ved skriftlig indkaldelse.

§ 10 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1) Aflæggelse af beretning om Selskabets virksomhed ved dennes formand eller næstformand
2) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse
3) Valg til bestyrelsen
4) Valg af suppleanter
5) Valg af revisor
6) Behandling af indkomne forslag
7) Eventuelt
8) Beretning om museets virksomhed efter aftale med museets direktør.

§ 11 På generalforsamlingen afgøres beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves ved ændringer i Selskabets vedtægter eller dets opløsning, at en fjerdedel af Selskabets medlemmer har givet møde og deltaget i afstemningen, og at beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
Skulle generalforsamlingen ikke være beslutningsdygtig, indkaldes inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling, hvor den pågældende beslutning endegyldigt kan besluttes ved simpel stemmeflerhed.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning eller efter skriftlig begæring til bestyrelsen fra mindst 15 medlemmer. I begæringen skal anføres, hvad der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.

§ 13 I tilfælde af Antikvarisk Selskab Ribes ophævelse overgår dets aktiver til Sydvestjyske Museer og skal anvendes i henhold til Selskabets § 2. 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, Ribe den 21.03.2012. 
Søren Mulvad (dirigent) og  Lars Ilsøe (formand)