Antikvarisk
Selskab Ribe
 
 

Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19.30

 

Velkomst ved formanden for Selskabet Kirsten Tygesen.

Steffen Steffensen valgtes til dirigent ved akklamation og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt jf. vedtægternes § 9 og dermed beslutningsdygtig. Generalforsamlingens dagsorden fremgår af vedtægternes § 10.

1. Formandens beretning

Kirsten Tygesen aflagde sin formandsberetning for 2023 og beretning om Selskabets aktiviteter i 2022-23.

Dirigenten takkede for beretningerne.

Formandsberetning og beretning om Selskabets aktiviteter blev godkendt ved akklamation.

Begge beretninger lægges på Antikvarisk Selskab Ribes hjemmeside.

2. Forelæggelse af revideret regnskab

Kasserer Hans Beksgaard fremlagde det reviderede regnskab for 2022 (runddelt ved generalforsamlingen). Regnskabet udviser et underskud på 10.454 kr.

Underskuddet er større end sidste år. Da Sydvestjyske Museer har besluttet at indstille udgivelsen af Levende Viden, vil vores udgifter til trykning fremover reduceres væsentligt. – I 2022 var vores udgifter til Levende Viden på 50.456 kr.

Som en kompensation for vores medlemmers manglende ”julegave” i form af Levende Viden, har Sydvestjyske Museer lovet at levere et par artikler til vores eget forårsprogram ”Det sker”, som vi udsender lige inden julen.

Tak til museets ansatte for deres altid veloplagte og velvillige formidling. - Også en stor tak til Lars og Erik m.fl. for deres arbejde med bogsalget, der i 2022 bidrog med et rekord stort beløb på 22.625 kr.

Kontingentet er uændret200 kr. for enkeltmedlemmer, - og 330 kr. for samboende par.

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.

3. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som hver vælges for 3 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg hvert år.

Hans Beksgaard og Anni Møller Christensen er på valg. Hans modtager genvalg, mens Anni ikke modtager genvalg.  Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans og nyvalg af Jens Philipsen til bestyrelsen.Jens Philipsen er p.t. suppleant til bestyrelsen. Generalforsamlingen havde ingen andre forslag. – Begge blev valgt ved akklamation.

4. Valg af suppleanter

Jf. vedtægterne vælges suppleanterne for ét år ad gangen.

Da Jens Philipsen nu er valgt til bestyrelsen er der 2 vakante suppleantposter. -Generalforsamlingen foreslog Mogens Hansen som kandidat til én af suppleantposterne. Mogens Hansen er tidligere leder af Bramming Egnsmuseum og museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer. - Mogens blev valgt ved akklamation.

Der var ingen forslag til den anden suppleantpost.

5. Valg af revisor

Selskabets revisor Henrik Præstholm er villig til genvalg. Der var ingen andre forslag. Han blev genvalgt ved akklamation.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

8. Beretning om Sydvestjyske Museers virksomhed og planer v/ direktør Flemming Just

Flemming Just indledte med en tak for et godt samarbejde med Antikvarisk Selskab Ribe.

I sin beretning for Sydvestjyske Museers virksomhed i det forgangne år omtalte direktøren følgende:

Sydvestjyske Museers regnskabsår 2022 endte med et overskud på 49.000 kr. og et samlet besøgstal på 225.000 incl. associerede museer (bl.a. Domkirkemuseet og De første Kristne)

 

Sydvestjyske Museer har med økonomisk støtte fra Velux Fonden fået udarbejdet et prospekt for en ny international attraktion: RIPA – Vikingernes by.  – Det drejer sig en væsentlig udvidelse og ombygning af det eksisterende museum Ribes Vikinger, som samtidig skal binde området ved Odins Plads sammen med byen.
Der arbejdes med at skaffe de sidste midler til det nye museum for MAGI i Toldboden. Hermed kan museet afslutte den sidste fase i skabelsen af et komplet museumskompleks i den historiske Quedens Gaard Karré.
1. september åbner en ny udstilling om Rued Langgaard på Det gamle Rådhus.
Flemming har meddelt Sydvestjyske Museers bestyrelse, at han ønsker at fratræde sin stilling ved Sydvestjyske Museer med udgangen af 2023.
I kølvandet af den ledige direktørstilling ved Sydvestjyske Museer har bestyrelsen planer om at sammenlægge Sydvestjyske Museer med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, - med den nuværende direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet som direktør. – På sit seneste bestyrelsesmøde d. 23. marts har Sydvestjyske Museers bestyrelse besluttet, at bede de to direktioner om at gå i gang med at udarbejde et fusionsgrundlag.


Tak til Flemming Just for sin beretning
og et mangeårigt frugtbart og forbilledligt samarbejde, - og tak til Steffen Steffensen for en sikker ledelse af generalforsamlingen.

Efter kaffepausen var der fortællinger af to af museets inspektører:

Museumsinspektør Bente Grundvad om den meget store udgravning ved Velbæk øst for motorvejen ved Esbjerg, hvor der blandt meget andet var spændende fund af grave fra jernalderen.

Overinspektør Morten Søvsø om en spændende udgravning på Ribelunds område lige øst for banegården. Ved udgravningen fandtes rester af ladegården tilhørende Benediktinerklosteret og en række velbevarede brønde af udhulede egestammer.

Morten fortalte også om, hvordan det ud fra de gamle arkiver er muligt at skabe et forholdsvist præcist kort af den matrikulære inddeling og ejendomsforholde under det centrale Esbjerg i slutningen af 1700-tallet.

Kirsten Tygesen takkede for to meget spændende foredrag og for det gode samarbejde med medarbejderne fra Sydvestjyske Museer.

Selskabets næste arrangement er torsdag d. 20. april, hvor professor Søren Sindbæk vil fortælle om udgravningen ved Kunstmuseet.

ref. Dan MøllerReferat fra Generalforsamling
en torsdag d. 30. maj 2022 kl. 19.30

 

Velkomst ved formanden for Selskabet Kirsten Tygesen.

Steffen Steffensen valgtes til dirigent ved akklamation og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt jf. vedtægternes § 9 og dermed beslutningsdygtigGeneralforsamlingens dagsorden fremgår af vedtægternes § 10.

 

 

1. Formandens beretning

Kirsten Tygesen aflagde sin formandsberetning for 2022 og beretning om Selskabets aktiviteter i 2021-22

Dirigenten takkede for beretningerne.

Formandsberetning og beretning om Selskabets aktiviteter blev godkendt ved akklamation.

Begge beretninger lægges på Antikvarisk Selskab Ribes hjemmeside.

 

 

2. Forelæggelse af revideret regnskab

Kasserer Hans Beksgaard fremlagde det reviderede regnskab for 2021 (runddelt ved generalforsamlingen). Regnskabet udviser et underskud på 3.978 kr.

 

Underskuddet er acceptabelt.  At underskuddet ikke er større skyldes, at de ansatte ved museet giver foredrag uden væsentlige honorarer og alle vores frivillige postbude sparer os for efterhånden meget store portoudgifter. – Tak til museets ansatte for deres formidling. – Også en stor tak til Lars og Erik m.fl. for deres arbejde med bogsalget, der i 2021 bidrog med et rekord stort beløb på 19.155 kr .

 

Kontingentet er uændret på 200 kr. for enkeltmedlemmer, - og 330 kr. for samboende par.

 

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.

 

 

3. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som hver vælges for 3 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg hvert år. 

 

Erik Henriksen og Dan Møller er på valg. Erik modtager ikke genvalg, mens Dan modtager genvalg.  Bestyrelsen foreslår genvalg af Dan og nyvalg af Jørgen Baungaard Hansen til bestyrelsen. Jørgen Baungaard Hansen har været suppleant til bestyrelsen gennem en længere årrække. Generalforsamlingen havde ingen andre forslag. – Begge blev valgt ved akklamation.

 

 

4. Valg af suppleanter

Jf. vedtægterne vælges suppleanterne for ét år ad gangen.

Jørgen Baungaard Hansen og Henrik Tjørnelund er suppleanter.  Henrik Tjørnelund ønsker ikke genvalg, mens Jørgen lige er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jens Philipsen.Bestyrelsen har ikke fundet en kandidat til den anden suppleant-plads. Generalforsamlingen havde ingen andre forslag. Jens Philipsen blev valgt ved akklamation.

 

 

5. Valg af revisor

Selskabets revisor Henrik Præstholm er villig til genvalg. Der var ingen andre forslag. Han blev genvalgt ved akklamation.

 

 

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

 

7. Eventuelt

Dan Møller takkede Erik Henriksen for hans meget store og mangeårige indsats for Antikvarisk Selskab Ribe gennem 27 år.

 

 

8Beretning om Sydvestjyske Museers virksomhed og planer v/ direktør Flemming Just

Flemming Just indledte med en tak for et godt samarbejde med Det antikvariske Selskab og en tak for Selskabets julegave til museets medarbejdere.

I sin beretning for Sydvestjyske Museers virksomhed i det forgangne år omtalte direktøren følgende:

• Sydvestjyske Museers regnskabsår 2021 endte med et overskud på 450.000 kr. og et samlet besøgstal på 151.000.

• Den store stigning i besøgstallet skyldes ikke mindst åbningen af udstillingen ”De første Kristne” i udgravningen under Kannikegården. Der er gratis adgang til udstillingen i domkirkens åbningstid. – Udstillingen er etableret i et samarbejde med domkirken og økonomisk bidrag fra Velux-fonden.

• Sydvestjyske Museer har gennem året haft 100 ansatte svarende til 45 årsværk.

• For at styrke museets bestyrelse er bestyrelsen udvidet fra 7 til 9 medlemmer. De to nye medlemmer er Claus Pedersen fra Destination Vadehavskysten og Anni Mogensen fra Nationalmuseet. Nationalmuseet har fået en fast plads i bestyrelsen.

• Sydvestjyske Museer har indledt et strategisk samarbejde med Nationalmuseet. Det udmønter sig i nærmeste fremtid i en Danefæ udstilling på Museet Ribes Vikinger.

• Det fagfællebedømte årsskrift By, marsk og geest udkommer fremover kun digitalt. Hermed spares udgifter til trykning, samtidig med at en bredere kreds af forskere har lettere adgang til årsskriftet.

• Efter 1 års corona-nedlukning udkom Levende Viden igen i 2021. Museet udgav også bogen ”Ribes gader”. – Første oplag blev meget hurtig udsolgt og fulgt op af et andet oplag, som stadig sælger godt. 

• Annonceringen af museets udstillinger og arrangementer foregår nu kun digitalt på museets hjemmeside, Facebook og Instagram. Selskabets medlemmer opfordres til at tilmelde sig Sydvestjyske Museers nyhedsbrev. Det gøres nemt på museets hjemmeside. – Det trykte programblad ”Det sker” udgives fremover af Antikvarisk Selskab Ribe.

• Museernes finansiering skal i højere og højere grad sikres ved entréindtægter og fondsmidler. For at styrke markedsføringen har museet lige ansat Svanborg Kristinsdottir som leder af ”Publikum og marketing”.

• Ribes Turistkontor i Porsborg er lukket. – Som erstatning bliver der nu oprettet turistinformationssteder. – Et af dem er i Det gamle Rådhus, der også bliver hjemsted for vægterne og booking af guider.

• Til sommer åbner en ny udstilling på Museet Ribes Vikinger, der skal fortælle om resultaterne af udgravningen ved Kunstmuseet, Northern Emporium.

• 1. september åbner en ny udstilling om Rued Langgaard på Det gamle Rådhus.

• Der arbejdes med planer for en fornyelse af udstilling på Museet Ribes Vikinger. Det sker i samarbejde med AART Architects og Moesgaard. – Gentænkningen af museet kommer også til at omfatte Krügers Anlæg, der i dag ligger ubenyttet hen. Planerne præsenteres før sommerferien.

• Næste opgave i Quedens Gaard karéen er etablering af et museum for magi i Toldboden: ”Museum of Magic and Witchcraft”.

• Fra 2024 har Kulturministeriet bevilliget medfinansiering af magasinbygninger. Dermed skabes der grundlag for etablering af den længe ønskede magasinbygning ved siden af den eksisterende på Ørstedsvej.

 

Tak til Flemming Just for sin beretning og til Steffen Steffensen for ledelse af generalforsamlingen. 

 

Efter kaffepausen var der fortællinger af to af museets inspektører:

 

Museumsinspektør Troels Jensen

Troels fortalte om kortlægningen af de arkæologiske spor fra 2. Verdenskrig i museetsansvarsområde, - og særligt om Fæstning EsbjergDet er et forsømt emne, som hidtil har været stedmoderligt behandlet. – Og ikke mindst i Esbjergområdet er der mange spor efter værnemagtensforsvarsanlæg, der skulle sikre mod de allieredes invasion fra Nordsøen.

 

Overinspektør Morten Søvsø

Morten fortalte om resultaterne af de arkæologiske udgravninger i forbindelse med renoveringen af spildevands- og overfladevandsledninger i og omkring Rosen Allé i Ribe. I nogle af de mange (10) udgravede brønde (udhulede egestammer) er der gjort meget fine fund. En næsten intakt glaseret kande fra 1300-tallet og et sjældent og velbevaret 3-fliget spænde fra 900-tallet.

 

Endvidere fortalte Morten om de meget store fladeudgravninger i Esbjergområdet, - senest en udgravning på 110 ha. – Udgravninger, der dækker så store arealer, giver os mulighed for at kortlægge de mere overordnede bebyggelsesstrukturer i forhistorisk tid. - Sammen med digitaliseringen af de allerældste matrikelkort har arkæologerne fået meget bedre værktøjer til at lokalisere, registrere og forstå tidligere tiders bebyggelser og arealanvendelse.

 

 

Kirsten Tygesen takkede for to meget spændende arkæologiske foredrag og for det gode samarbejde med medarbejderne fra Sydvestjyske Museer.

 

Selskabets næste arrangement er torsdag d. 7april, hvor projektforsker Tom Christensen vil fortælle om Lejre – Skjoldungernes Kongesæde?

 

 

ref. Dan Møller


Referat fra Generalforsamling
en torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19.30

 

Dagsordenens pkt. 1 - 3

Velkomst ved formanden for Selskabet Lars Ilsøe.

Steffen Steffensen valgtes til dirigent ved akklamation og takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt jf. vedtægternes § 9 og dermed beslutningsdygtig. På grund af corona har generalforsamlingen ikke kunnet afholdes i marts. - Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

4. Formandens beretning

Lars Ilsøe aflagde sin formandsberetning for 2020 og beretning om Selskabets aktiviteter i 2019-20

Dirigenten takkede for beretningerne.

Formandsberetning og beretning om Selskabets aktiviteter blev godkendt ved akklamation.

Formandens beretning lægges på Antikvarisk Selskab Ribes hjemmeside.

 

 

5. Forelæggelse af revideret regnskab

Kasserer Hans Beksgaard fremlagde det reviderede regnskab for 2020 (runddelt ved generalforsamlingen). Regnskabet udviser et overskud på 27.486 kr.

 

Overskuddet er ikke prangende i betragtning af de færre udgifter til trykning (Levende viden udkom ikke i 2020 grundet coronaen). En af forklaringerne er det manglende bogsalg i 2020. – På plussiden tæller, at de ansatte ved museet giver foredrag uden væsentlige honorarer og alle vores frivillige postbude sparer os for væsentlige portoudgifter. – Så tak til museets ansatte for deres formidling, - tak til Lars og Erik m.fl. for deres arbejde med bogsalget og tak til Selskabets postbude.

 

Bestyrelsen har givet tilsagn om at støtte en social aktivitet for museets ansatte med 10.000 kr., som påskønnelse af deres indsats under corona-epidemien. Pengene udbetales og bogføres i 2021.

 

Kontingentet er uændret på 200 kr. for enkeltmedlemmer, - og 330 kr. for samboende par.

 

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.

 

 

6. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som hver vælges for 3 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg hvert år. 

 

Jacob Bastholm og Lars Ilsøe er på valg. Jacob modtager genvalg, mens Lars ikke modtager genvalg.  Bestyrelsen foreslår genvalg af Jacob og nyvalg af Kirsten Tygesen til bestyrelsen.Generalforsamlingen havde ingen andre forslag. – Begge blev valgt ved akklamation.

 

 

7. Valg af suppleanter

Jf. vedtægterne vælges suppleanterne for ét år ad gangen.

Jørgen Baungaard Hansen er suppleant. - Den anden suppleant-plads er ubesat. Jørgen modtager genvalg. – Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen og nyvalg af Henrik Tjørnelund.Generalforsamlingen havde ingen andre forslag. Jørgen Baungaard Hansen og Henrik Tjørnelundblev valgt ved akklamation.

 

 

8. Valg af revisor

Selskabets revisor Henrik Præstholm er villig til genvalg. Der var ingen andre forslag. Han blev genvalgt ved akklamation.

 

 

9. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

 

10. Eventuelt

Dan Møller takkede den afgående formand Lars Ilsøe for hans meget store indsats for Antikvarisk Selskab Ribe gennem 11 år.

 

 

11. Beretning om Sydvestjyske Museers virksomhed og planer v/ direktør Flemming Just

I sin beretning for Sydvestjyske Museers virksomhed i det forgangne år omtalte direktøren følgende:

• 2020/2021 har stået i coronaens tegn og været præget af hjemsendelser af medarbejdere og manglende billetindtægter. – De kommunale politikere har vist stor forståelse og har bevilliget hjælp til at løse museets økonomiske problemer.

• Flemming Just’s formandsjob i ODM (Organisationen for danske Museer) har medført stor mødeaktivitet med politikere m.fl. relateret til museernes økonomiske vanskeligheder under coronaen. – De tildelte kompensationsordninger og ”corona-pakker” har samlet set været gode.

• Udgivelsen af Levende Viden måtte aflyses i 2020 på grund af hjemsendelsen af medarbejdere.

• Det fagfællebedømte årsskrift By, marsk og geest udkommer fremover kun digitalt. Hermed spares udgifter til trykning, samtidig med at en bredere kreds af forskere har lettere adgang til årsskriftet.

• Mortens Søvsø’s bog ”Ribe 700 – 1050, from Emporium to Civitas in South Scandinavia” udkom i 2020.

• Sydvestjyske Museer er det tredje mest forskningstunge i Danmark efter Nationalmuseet og Moesgård Museum.

• Bygningsrenovering og museumsindretning i Quedens Gaard karéen har fyldt meget i de sidste 5 år. – Renoveringerne har givet anledning til overraskelser (behov for forstærkning af gulve på 1. salen i Quedens Gaard) og særligt dyre delelementer (ny støbejernstrappe til havestuen).

• De to nyåbnede udstillinger ”Jacob A. Riis Museet” og ”HEX, - Museum of witch hunt” har fået godt fat i det østdanske publikum.

• Næste opgave i Quedens Gaard karéen er etablering af et museum for magi i Toldboden: ”Museum of Magic and Witchcraft”. – Indtil videre er det opnået en økonomisk støtte på 10 mill kr. - Der bliver behov for yderligere ca. 20 mill kr.

• Den 18. juni åbner en ny udstilling i teglstensbygningen under Kannikegården med titlen: ”De første kristne”. – Der bliver gratis adgang til udstillingen.

• Udstillingen på Museet Ribes Vikinger er nu 26 år gammel. – Meget ny viden er kommet til i mellemtiden, - så der er behov for en fornyelse. – Velux-Fonden har bevilliget penge til en projektbeskrivelse. Ambitionen er, at 

den ny udstilling opnår internationalt status som ”Vikingetids-Museet”

kan tiltrække mindst 60.000 besøgende årligt

kan tiltrække flere børnefamilier

• Sydvestjyske Museer arbejder målrettet med markedsføring og kommunikation:

5 museer i 5 dage for kun 200 kr.

Udnyttelse af lokaler til andre formål

Ny hjemmeside med bookingportal og webshop

Museumsklub

• Aktuel udstilling med Agnete Brinch med titlen: Kvinder der forandrede verden, heltinder og hekse.

• Holocaust Undervisningscentret på Esbjerg Museum (HUC) bliver fremover også et tilbud for voksne.

 

Tak til Flemming Just for sin beretning og til Steffen Steffensen for ledelse af generalforsamlingen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Efter kaffepausen med Blomme i Madeira var der fortællinger af to af museets inspektører:

 

Museumsinspektør Maria Knudsen

Maria fortalte om en spændende udgravning vest for Hunderup Kirke, som sammen med de tidligere udgravninger, der har været i Hunderup, giver os et meget godt billede af landsbyens struktur gennem hele middelalderen (11-1400- tallet). – Der er tale om en ”Forte-by”. – Det er en betegnelse, der stammer fra dyrkningsfællesskabets tid i 1600-1700-tallet, hvor gårdene lå omkring en åben plads (Forte), der var fællesjord og ikke måtte bebygges. – Fællesjorden brugtes til møde- og festplads.

 

Overinspektør Morten Søvsø

Fortalte om årets gang i Sydvestjyske Museers arkæologiske arbejde:

• Den mest spændende udgravning har været Hunderupudgravningen jf. ovenfor

• Delvis udgravning og præcis lokalisering af fundamenterne til det tidligere Sønderport. Porten er nedrevet i slutningen af 1700-tallet, og der er tale om en væsentlig større bygning end Nørreport. – Sønderport har formentlig været i 3-4 stokværk. Det resterende fundament er nu et underjordisk, fredet fortidsminde.

• Detektorfundene udgør efterhånden en væsentlig del af fundene i det åbne land. Pt. er der registreret 6590 detektorfund i museets gravområde. Fundene ligger alle på agerjorde.

 

Herefter fortalte Morten Søvsø om vadehavets bebyggelse fra jernalderen til nyere tid og det relative havspejlsniveau, som har været den afgørende faktor for, hvor bebyggelse har været mulig.

Når der har været store bebyggelser i vadehavet nord for Ejdersted (Nordstrand og Pelworm), som blev oversvømmet ved den store manddranke i 1362, skyldes det ikke, at befolkningerne i tidligere tid var mere risikovillige end i dag, - men det skyldes, at der gennem årtusinder sker landsænkninger i området. – Så længe der ikke inddiges, giver tidevandet anledning til aflejring af finkornet materiale, som kan følge med landsænkningen. – Men ved digningen stopper denne proces, - og koten for de bagved digerne liggerne arealer falder gennem århundreder. 

 

Lars Ilsøe takkede for en spændende gennemgang af aktiviteterne i 2020 og for det gode samarbejde med medarbejderne fra Sydvestjyske Museer.

 

Selskabets næste arrangement er torsdag d. 10. juni, hvor Søren Mulvad vil vise os rundt på den gamle kirkegård.

 

 

ref. Dan Møller