Formandsberetning ved Generalforsamlingen 21. marts 2024 i Antikvarisk Selskab

På en aften som denne er der tradition for, at vi ser tilbage på det forgangne års aktiviteter og også prøver at se frem i den tid, der kommer.

Med hensyn til Selskabets aktiviteter, så har vi siden sidst inviteret til ni foredrag, en udflugt, fire fyraftensture og et grundlovsmøde.

Vi er kommet vidt omkring i den kulturhistoriske verden fra middelalderhuse i Ribe, hekseprocesser herhjemme og ude i Europa, det store vikingeskibsfund i Gjellestad i Norge, resultater fra den store udgravning i Kunstmuseets have, over de kongerigske enklaver til Riget i midten og den nye kinesiske verdensorden.

Alt sammen formidlet af engagerede og kompetente foredragsholdere fra nær og fjern. Desværre brændte runologen Lisbeth Imer os af i foråret og det er hidtil ikke lykkes os at lave en ny aftale med hende. Vi vil ellers gerne kunne tilbyde jer et foredrag om den nyeste forskning på dette område – vi håber, at det vil lykkes på et tidspunkt.

Emner fra vores egen baghave er der altid stor opbakning til og derfor må vi ofte melde alt udsolgt ganske tidligt, når vi udbyder de små fyraftensarrangementer. Det var også tilfældet, da leder af Byhistorisk Arkiv Mette Guldberg tog os med rundt i byen og fortalte om alle de gæve og oversete kvinder, som burde have en mindetavle i byen i lighed med de mange mænd, som til evig tid bliver husket.

Vores tradition med at så katten af tønden i Toldbodens gård til fastelavn er stadig et tilløbsstykke og det glæder os, at både børn og voksne bakker op og det er en glæde at se den fantasi, der bliver lagt i udklædningen. Vi er så heldige, at Pompej-bageren har overtaget Rådhusbageriet mangeårige velvilje og donerer fastelavnsboller, ligesom Lise på Quedens disker op med varm kakao – tak for det.

Vi er nu i bestyrelsen i fuld sving med at planlægge efterårets foredrag og småture og vi lover, at også den kommende sæson bliver værd at gå efter.

Forandringens vinde har i sandheden blæst hen over vores gamle selskab i det forgangne år.

På sidste års generalforsamling fortalte Flemming Just om ideen omkring en fusion med Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og det gav anledning til mange spekulationer, drøftelser og overvejelser i vores bestyrelse. Der er mange spor, der skræmmer fra tidligere fusioner her i byen og det kan være svært, at se udenom, når en ny sådan melder sig. Vi blev godt orienteret undervejs i processen og brugte i bestyrelsen god tid på at drøfte vores stilling i forhold til den fusion, som vi jo alle i dag ved blev gennemført med virkning fra januar 2024. Antikvarisk Selskab er en støtteforening for museerne i Ribe og derfor valgte vi at støtte vores museum og dens ledelse i processen.

Da Antikvarisk Samling i sin tid fusionerede med Esbjerg Museum aftalte de to museumsforeninger, at deres medlemmer gensidigt kunne benytte sig af hinandens tilbud og arrangementer. Med endnu et museum i familien ville der nu være tre museumsforeninger. Indtil fusionen har de to museumsforeninger hver haft en repræsentant i museumsbestyrelsen. Vi var klar over, at tre museumsforeninger ikke ville få hver deres repræsentant i bestyrelsen og sidste forår indledte vi et samarbejde med de to andre foreninger. Vi tre formænd har mødtes nogle gange og vi har i fællesskab udarbejdet en samarbejdsstrategi, som jeg synes er ganske fornuftig. Som vi forudså har de tre museumsforeninger i fællesskab fået en repræsentant i Museum Vests bestyrelse og vi enedes om Jacob Joensen, som sidder i Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse og som også har været udpeget til det fusionsudvalg, som var aktivt under hele processen. I næste måned mødes de tre museumsforeningers bestyrelser og aftaler den endelige form på samarbejdet

Midt på sommeren tog vi afsked med Flemming Just som vores direktør og mangeårig trofaste samarbejdspartner i Antikvarisk Selskab. Nu var fusionsplanerne godt i gang og han kunne med god samvittighed trække sig tilbage og hellige sig skriveriet og andre pensionssysler – vi glæder os til et foredrag her i Selskabet. Vi har været meget glade for samarbejdet med Flemming og derfor blev han ved sin afsked udnævnt til æresmedlem af Antikvarisk Selskab – denne ære er tidligere kun overgået nu afdøde antikvar Mogens Bencard.

Som nævnt sidste år, så valgte museet at indstille udgivelsen af magasinet ”Levende Viden”, som vi jo gennem en del år, har givet vores medlemmer ved juletid. Indkøbet af Levende Viden var en stor post i vores beskedne økonomi, men samtidig også en udgivelse, som vi vidste at mange af vores medlemmer læste med stor interesse. Som et plaster på såret aftalte vi med Flemming Just, at vi fremover i det program, vi udsender i december vil trykke to eller flere småartikler skrevet af museets dygtige folk. I den første udgave var det Michael Alrøs artikel om Elmoses hus på Nederdammen og Maria Knudsens artikel om de arkæologiske udgravninger i Rosen Alle. Vi håber, disse artikler og denne form for formidling er blevet taget godt imod. I samme forbindelse var i bestyrelsen bekymrede for, om manglen på et årligt tidsskrift ville betyde mange udmeldelser af vores Selskab. Det ser heldigvis ikke ud til at være tilfældet. Vi har altid lidt udmeldelser, når kontingentet skal betales, men tilgangen af nye medlemmer er der heldigvis også, så lidt udsving i medlemstallet er ikke foruroligende. Vi er stadig en stor forening med mange trofaste medlemmer.

Ved årsskiftet kunne vi så byde velkommen til Merete Jankowski som ny museumsdirektør for det fusionerede museum, som har fået navnet Museum Vest – vi blev ikke spurgt om forslag til et nyt navn. Vi var i Selskabet selvfølgelig meget spændte på, om vores mangeårige tætte og traditionsrige samarbejde med museerne i Ribe og museumsdirektøren ville fortsætte på samme præmisser som hidtil. Og det vil det. Jeg har mødtes med Merete over flere kopper kaffe og der er alle tegn i sol og måne på, at samarbejdet til gensidig bedste vil fortsætte som hidtil – og det er vi meget glade for.Ligeledes er vi glade for, at Merete Jankowski senere i aften vil fortælle om museets planer og ideer.

Der er mange ting at være glade for - Vi er også glade for, at vi i år kan opfylde den del af vores formålsparagraf, der omhandler økonomisk støtte til Museerne i Ribe. Ud over at vi hvert år donerer 20.000 kr i klingende mønt, så kan vi i år yderligere give museet en gave til en værdi af 20.000 kr. Museet ønsker sig et nyt, tidssvarende og driftssikkert videoanlæg til salen her og vi har aftalt, at det bliver pengene brugt til. Så får I som medlemmer også glæde af gaven.

Og nu hvor vi er ved formålsparagrafferne, så vil jeg bede om generalforsamlingens accept af, at vi ændrer navnet fra Sydvestjyske Museer til Museum Vest, der hvor det optræder i vores vedtægter. Ligesom vi også skal ændre paragraffen som omhandler udpegning af et medlem til Museets bestyrelse. Det er jo ikke ændringer, som kan modsiges eller som forandrer Antikvarisk Selskabs virke, men blot en tilpasning til de faktuelle og aktuelle vilkår.

Som I kan høre, så har det igen været et spændende år for os i bestyrelsen og nu er vi klar til at tage hul på endnu et af slagsen. Denne gang bliver det dog uden Anni Møller-Christensen, som har valgt ikke at genopstille. Anni var i mange år trofast og engageret medlem af bestyrelsen og i det sidste år har hun udfyldt en af pladserne som suppleant. Anni er et meget vidende, interesseret og nysgerrigt menneske og vi vil gerne sige hende mange gange tak for det store arbejde, hun har lagt i arbejdet for Antikvarisk Selskab.

Vi er i det hele taget afhængige af gode mennesker, som gerne vil gøre et stykke arbejde for vores Selskab.

Tak til hele staben på museerne i Ribe – tak for foredrag, lån af lokaler, offentliggørelse af vores arrangementer, for gode ideer, rundvisninger og for altid at være hjælpsomme og imødekommende. Det er dejligt, at vi en gang imellem kan give noget igen til jer og jeres arbejde.

Tak igen til Lars Ilsøe og Erik Henriksen – vores to antikvariske bogorme, som med flid og ihærdighed igen i år har skrabet en fornem sum penge sammen til Selskabet. Vi er jer meget taknemmelige.

Tak til alle medlemmer – I er trofaste medlemmer og fantastiske tilhørere til vores foredrag. Det er dejligt, at vi stort set ved hvert foredrag kan præstere en fyldt sal og det animerer jo enhver foredragsholder – tak for det og bliv endelig ved.

En ekstra stor tak skal der lyde til de af medlemmerne som trofast vandrer gaderne tynde her i Ribe med Selskabets post. Med de portopriser Post Nord nu forlanger, så ville vi slet ikke kunne få råd til foredragsholdere, hvis vi ikke havde jer.

Tak til Lizzi Thamdrup, som igen i år har passet Selskabets hjemmeside og været behjælpelig med tilretning til den nye hjemmeside, som går i luften 1. april. Vores gamle hjemmeside kunne ikke længere opdateres og understøttes og derfor har Lizzi og vores nye udbyder arbejdet hårdt på, at få den nye side klar. Hav lidt tålmodighed med os, hvis der er børnesygdomme i den første tid.

Tak til bestyrelsen for ildhu, diskussionslyst, engagement, godt humør og ikke mindst for være fremsynede og ambitiøse. I er et dejligt bagland for en formand.

Og så kom jeg til vejs ende med min formandsberetning nummer tre, men med formandsberetning nummer 137 i Selskabets glorværdige historie. Jeg glæder mig til endnu et spændende år sammen med en kompetent bestyrelse, museet og ikke mindst med alle vores gode og trofaste medlemmer.

Kirsten Tygesen


Formandens beretning ved generalforsamling i ASS 29. marts 2023

”Selskabet skal ved foredrag og udflugter give medlemmerne lejlighed til at uddybe deres interesse for historiske og kulturelle forhold. Desuden skal Selskabet medvirke økonomisk til at løse konkrete museumsopgaver fortrinsvis i Ribe for Sydvestjyske Museer”

Det er Selskabets formål og det vi i bestyrelsen hele tiden har os for øje. Formålet med foredrag og udflugter opfylder vi til fulde. Siden vi sidst sad her til generalforsamling, har vi afholdt 8 foredrag, 1 udflugt og 7 småarrangementer. Og vi er ganske sikre på, at vi rammer plet med emner og foredragsholdere, da salen jo er fyldt gang på gang. Ud over foredrag og andre arrangementer, så har I som medlemmer jo også gratis adgang til museerne i byen, så der er god mulighed for at holde sin historiske interesse ajour året igennem.

Det ser noget mere sort ud med den anden del af formålet – ikke fordi viljen mangler, men fordi økonomien ikke er til det. Vi har jo ikke just genereret prangende overskud i de senere år. Dette emne har været genstand for en del diskussion på bestyrelsesmøderne i det forgangne år. Vores dilemma har været, at vi nødigt vil sætte kontingentet op i en tid, hvor alle mærker inflationen og de stigende priser på alt. Når vi kigger på, hvad I som medlemmer får for et medlemskab, så synes vi faktisk, at I får ret meget for pengene og det er dejligt.

Men hvis vi ikke vil sætte kontingentet op, hvad gør vi så? Vi kunne ikke finde nogen måde at reducere udgifterne på. Vi er jo så privilegerede, at vores egne museumsansatte holder foredrag for os, som et led i deres daglige arbejde og derfor kan belønnes med et par flasker. Øvrige foredragsholdere bliver aflønnet med folkeuniversitetssatsen – som bestemt ikke er kæmpestor. Altså er det ikke på aktiviteterne, vi kan finde de store beløb. Løsningen på vores problem kom faktisk helt af sig selv. På museet må de gode folk jo også hele tiden holde øje med, om deres arbejde er lønsomt og om midlerne bruges på den bedst mulige måde. Derfor er der taget en beslutning om, at Levende Viden” ikke længere udkommer i den form, vi kender den nu. ”Levende Viden” er den publikation, I modtager hvert år ved juletid. Vi køber hæfterne af museet og sender dem ud til jer. ”Levende Viden” er en stor post på vores budget og når den post er væk, så bliver der mere luft i budgettet. Jeg er sikker på, at Flemming Just vil komme nærmere ind på dette.

”Men hvad får vi så?”, vil nogen måske spørge. Og med rette. Vi ved det ikke helt endnu, men vi arbejder på sagen. Vi har talt med Flemming Just om en form, hvor vores program udvides med et par spændende artikler skrevet af en eller flere af museets dygtige folk. På denne måde vil I som medlemmer stadig få interessante og aktuelle artikler.

Og nu hvor vi er ved økonomien, så lovede jeg at vende tilbage til det med udflugterne. Det er ikke alt her i verden, der skal være lønsomt rent pengemæssigt, men på den anden side, så skal vi også administrere Selskabet midler ordentligt. Udflugterne i de sidste år har ikke kunnet løbe rundt, så derfor har vi nu forsøgt med en tidligere tilmelding, så vi ved for få deltagere kan nå at aflyse turen. Også buskørsel er blevet betydelig dyrere, så vi skal hele tiden være opmærksomme på, om vi varetager de betroede midler og medlemmernes interesser troværdigt. Vi har en udflugt til Koldinghus på programmet i maj måned og det bliver spændende at se, om turen kan gennemføres – det håber vi.

Vi er ofte blevet spurgt, om vi ikke kan udsende mails med nyheder og remindere til medlemmerne. Det er bestemt ikke fordi, vi ikke kan se fordelene i et sådan mailsystem, men det er ikke så lige til. Vi har drøftet det en del og er blevet enige om, at en opgave kan vi ikke påtage os. Det vil være et kæmpearbejde først at indhente 700 medlemmers mailadresser – skal et par have ret til to adresser -, derefter at indtaste og systematisere dem, til evig tid at holde et sådant kartotek ved lige for slet ikke at tale om de GDPR-regler, som vi også skal overholde. Vi opfordrer jer derfor til at følge med på vores hjemmeside og de andre steder, hvor vi omtaler og omtales.

For de af jer, der er på Facebook, så vil vi gerne opfordre til, at I følger os der og meget gerne deler vores opslag. Vi er ikke fuldt uddannede på dette område, men vi gør vores bedste og vi glædes over, at vi lige så langsomt får flere følgere. På Facebook hedder vi Det antikvariske selskab i Ribe – tjek os bare ud. En anden god ting at tjekke er bestemt museets nyhedsbrev – alle kan tilmelde sig på museets hjemmeside og med passende mellemrum får man så tilsendt nyhedsbreve med opdatering på udstillinger, udgravninger og meget, meget andet interessant.

Sydvestjyske Museer er selvfølgelig vores tætteste samarbejdspartner. Museets direktør deltager i bestyrelsesmøderne og vi er altid godt informerede om museets aktiviteter og overvejelser – tak for det. Og selv om dette samarbejde er givende, så kigger vi os også rundt for at se, om der er andre, vi med fordel for medlemmerne kan lave aftaler med. Lige nu har vi en føler ude hos Folkeuniversitetet og hos Kulturklubben med det formål, at samarbejde omkring foredrag med nogle af de meget dyre foredragsholdere. Hvis vi gerne vil høre Tom Buk Swienty eller Rane Willerslev, så skal vi spare sammen i rigtig mange år. Men måske kan vi være medarrangør og dermed give vores medlemmer mulighed for et ekstra foredrag, hvor der vil være en deltagerbetaling. Vi ved slet ikke, om dette overhovedet bliver til noget, om I som medlemmer synes, det er en god ide eller om der er nogen, der vil arbejde sammen med os. Men vi afsøger mulighederne og lover jer, at det vil være noget ekstra og ikke en erstatning for vores nuværende form.

Nu ved I, hvad vi i det forgangne år har brugt bestyrelsesmøderne på. Det er konstruktive og gode møder og jeg vil gerne i aften takke bestyrelsen for engagement, godt humør, humor og ikke mindst for at være visionære og realistiske. I er en god bestyrelse for en formand.

Tak til hele staben på Sydvestjyske Museer – tak for foredrag, lån af lokaler, offentliggørelse af vores arrangementer, for gode ideer, rundvisninger og for altid at være hjælpsomme og imødekommende. Det er dejligt, at vi en gang imellem kan give noget igen til jer og jeres arbejde.

Tak igen til Lars Ilsøe og Erik Henriksen – vores to antikvariske bogorme, som med flid og ihærdighed igen i år har skrabet en fornem sum penge sammen til Selskabet. Vi er jer meget taknemmelige.

Tak til alle medlemmer – I er trofaste medlemmer og fantastiske tilhørere til vores foredrag. Vores foredragsholdere er ofte imponerede over det talstærke fremmøde – tak for det og bliv endelig ved.

En ekstra stor tak skal der lyde til de af medlemmerne som trofast vandrer gaderne tynde her i Ribe med Selskabets post. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan regnskabet ville se ud, hvis vi ikke havde jer.

Tak til Lizzi Thamdrup, som igen i år har passet Selskabets hjemmeside. Lizzi sørger for at de nye programmer bliver præsenteret, at navne og datoer passer og hun er hurtig til at lave ændringer, når det er påkrævet. Tak for det store og vigtige arbejde.

Og så kom jeg til vejs ende med min formandsberetning nummer to, men med formandsberetning nummer 136 i Selskabets glorværdige historie. Jeg glæder mig til endnu et spændende år sammen med medlemmer, museet og ikke mindst med en kompetent bestyrelse.

Kirsten Tygesen, formand